5-3-2-تعهدات دارنده برات……………………………………………………………………………………………………..36
4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی…………………………………………………….37
1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده………………………………………………………………………………37
2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده ……………………….38
3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده……………………………………39
4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار ……………………………………………………………………………….40
فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت……………..43
1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی………………………………………………………43
1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون…………………..43
2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی…………………………………………………………49
1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی………………………………………………………..51
2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی…………………………………………………………………….51
2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی………………………………………………………52
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………………………………53
1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)…………………. 53
2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی(URDG)…………………………………………..54
3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی(ISP98)………………………………………………………………………………………………………………………56
4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)……. 57
2-2-3-کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………………….57
1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها………………………………57
2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادی.
تضمینی……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران…………………………………………………………………58
3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..58
3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات…………………………………………………………………….59
1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات…………………………………………………………………………………60
2-3-3-برات در قانون داخلی…………………………………………………………………………………………………62
3-3-3-مبحث مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………..63
4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها…………………………………………………………………………..63
1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی…………………………………………………65
فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت……………………….66
1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن……………………………………………68
1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث…………………………………………..68
2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی………………………………………………..69
3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات…………………..69
4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان…………………………………………………………… 70
5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله………………………………………………………. 71
6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد
پذیرش)………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ………………………………………………………….75
1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی………………………………………… 75
1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان……………………………………………………………………………………………76
2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی…………………………………………………………………………… 77
2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع………………………………………………………… 79
3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث……………….80
4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش………………………………………………………………………………………81
3-4-ماهیت حقوقی برات………………………………………………………………………………………………82
1-3-4- نظریهی تبدیل تعهّد…………………………………………………………………………………………………82
2-3-4-نظریهی انتقال طلب……………………………………………………………………………………………………82
3-3-4-نظریهی اعطای نمایندگی…………………………………………………………………………………………..83
4-3-4-نظریه‌ی عقد حواله……………………………………………………………………………………………………..83
4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی…………………………………………………………………… 85
تیجه گیری وپبشنهادات………………………………………………………………………………………………………86
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………88
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….93
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………… 94
چکیده
یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است .ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی ،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود .به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت ،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند .زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا “یوسی پی” نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.
واژگان کلیدی: روشهای پرداخت در تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات ،وصولی اسنادی
مقدمه
الف طرح مسئله
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته و این امر اهمیت یک تجارت بین الملل پویا و قدرتمند را که ضامن یک اقتصاد قوی که عاملی مهم دراقتدار یک کشور در صحنه بین المللی محسوب می گردد را افزایش داده است ؛یکی از عوامل مهم که نقش بسزایی در این امر دارد مسئله پرداخت و شیوه های آن در تجارت بین الملل است به این دلایل که در معاملات تجاری بین المللی طرفین معامله در یک کشور سکونت ندارند و تعامل تجاری مابین دو یا چند کشور مختلف که دارای قوانین و عرف های تجاری مخصوص به خود می باشند است و این امر ریسک یک معامله تجاری را بالا می برد و اهمیت شناخت شیوه ای که خطرات احتمالی یک معامله را تا حداکثر خود کاهش دهد افزایش می دهد ؛لذا تجار بسیار تلاش می نمایند تا با ملاحظه عوامل روانی،فیزیکی،سیاسی و اقتصادی متناسب با منافع خویش بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نمایند.در حال حاضر چندین روش پرداخت وجود دارد که بیش از سایر روشها در بین تجار و عرصه بانکداری مقبولیت یافته این روشها عبارتند از اعتبارات اسنادی ،ضمانت نامه های بانکی ،برات و وصولی اسنادی که دو روش نخست طرفداران بیشتری دارند ودر سیر پژوهش نیز بررسی و تشریح سازو کارهای آنها پر رنگ ترخواهد بود علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که بحث اصلی ماست و با نگاهی کوتاه به سیرتلاشهای بین المللی در جهت یکسان سازی قواعد آنها در عرصه بین المللی این امر را به وضوح می بینیم .
ب: هدف
هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.
پ: سوالات اصلی وفرعی
اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .
ت: فرضیه ها
هرگز نمی توان نادیده گرفت که فرضیه های یک تحقیق و پژوهش مهمترین قسمت های آن پژوهش و تحقیق هستند که مطمئنا پژوهش ما نیز از این امر مستثنی نخواهد بود فرضیاتی که ما در جهت اثبات آنها در این پژوهش کوشش نموده ایم عبارتند از اینکه اعتبارات اسنادی در حال حاضر بهترین شیوه پرداختی است که در آن منافع هردو طرف یک معامله تأمین می گردد .در حال حاضر هیچ جایگزین مطمئنی که دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.
ث:روش پژهش
روش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای است و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده است.
ح :سابقه پژوهش
در ارتباط با سابقه پژوهش باید گفت در این رابطه متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با توجه به این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد ویرایش جدید(( یوسی پی500)) که ((یو سی پی600)) است هستیم اما هنوز آنگونه که باید در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی است دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم .
ج:سازماندهی پژوهش
چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روشهای پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم است که ماهیت هرکدام از روشهای پرداخت مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرد و درانتها ی فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.
فصل اول کلیات
1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت درتجارت بین الملل
1-1-1-مفهوم تجارت بین الملل :تجارت بین الملل را میتوان جریانی ازخرید و فروش بین خریدار وفروشنده وواسطه هادرتعریف کنیم که در این جریان خرید و فروش بین الملل ممکن است مشکلاتی عملی و مالی مزید بر معاملات تجارت در داخل یک کشور باشد.(1)
2-1-1-مفهوم روش پرداخت:منظور روش ویا شیوه ای است که طرفین یک بیع تجاری با توافق یکدیگربرای تبادل ثمن معامله ازآن استفاده می نمایندکه در این پژوهش چهار شیوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادی برات,ضمانتنامه بانکی برات وصول اسنادی مورد پژوهش واقع شده است.
3-1-1-مفهوم اعتبار اسنادی
ماده 2 مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600)، اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کندمبلغی مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد نماید، در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد.(22)
اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی: نوعی اعتبار اسنادی است که به ریال ایران گشایش می‌‌شود و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک‌های مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.
4-1-1-مفهوم عقد ضمان :به موجب م684ق مدنی ضمان عبارت است ازاینکه(( شخصی مالی را که برضمه دیگری است برعهده بگیرد ))
5-1-1-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندی است که تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مدت زمانی معین برای موضوعی خاص در قبال مضمون له به عهده می گیرد و از این رو ضمانتنامه بانکی سند تعهدی یک طرفه است که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا یک سقف ریالی یا ارزی معین برای موضوعی خاص و در مدتی معلوم در قبال مضمون له به عهده می گیرد. (13)
6-1-1-مفهوم برات :برات عبارت است از حواله ای کتبی که به موجب آن یک شخص (برات ک ش) به شخص دیگری برات گیر دستور می دهد دکه به محض رؤیت یا در تاریخ معین یا در مدت معینی پس ازرؤیت یا قبول یا صدور برات مبلغ مشخصی را در وجه شخص معینی (دارنده برات ) یا به حواله کرد او بپردازد.
ماده 305 ق تجارت ایران حاکی از آن است که ملاک بین المللی بودن برات تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و یا تفاوت مکان تعهدات مختلفی است که از برات ناشی می شود البته مفاد تعریف مذکور به تبعیت از یک قاعده پذیرفته شده ذر حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن اسناد از حیث طرز تنظیم (شکل سند ) تابع محل تنظیم سند می باشند.
7-1-1-مفهوم وصولی:وصول از نظر لغوی به معنی دریافت و گرفتن می باشد ؛ومنظور دریافت ثمن از خریدار است .
8-1-1-مفهوم وصولی ساده : با توجه به تقسیم اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری در صورتی که موضوع اسناد مالی به تنهایی باشد در زمان دریافت ثمن وصولی ساده محقق می شود.
9-1-1-مفهوم وصولی اسنادی:همانگونه که در وصولی ساده ذکر شد اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری تقسیم می شوند و زمانیکه موضوع وصول اسناد مالی همراه اسناد تجاری ویا اسناد تجاری به تنهایی باشد وصول اسنادی نام دارد به عبارتی در وصولی اسنادی فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق توافق قراردادی با خریدار اقدام و اسناد بازرگانی (همچون بارنامه …) را به ضمیمه اسناد مالی (برات کشیده شده به عهده خریدار) به بانک خود ارائه و بانک مذکور اسناد فوق را به همراه دستورات خود که منبعث از دستورات فروشنده است به بانک کارگزار خریدار ارسال می نمایدو بانک کارگزار در کشور خریدار پس از قبولی براتگیر (خریدار)، اسناد بازرگانی را به وی تحویل داده وسپس در تاریخ مقرر نسبت به دریافت وجه برات اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب بانک فروشنده واریز می نماید و بانک اخیر مبلغ را به حساب فروشنده محسوب میدارد.
2-1عوامل موثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت
عامل مهمی که در تجارت بین الملل به انتخاب بهترین شیوه پرداخت اهمیت می بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خریدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسایلی نطیرقوانین و مقررات مختلف وعرفهای تجاری متفاوت وسایر موارد تاثیر گذار دیگر را در امر تجارت بین الملل مطرح می سازداز این جهت یک تاجر بین المللی لازم است تا با در نظر گرفتن یکسری عوامل نظیر عوامل فیزکی ،روانی ،سیاسی و اقتصادی ، قوانین ومقررات و وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترین شیوه پرداخت نمایدتا بتواند در عرصه تجارت بین الملل موفق عمل نماید و به مطلوب خود دست یابد.
1-2-1- عامل فیزیکی
بعد مسافت مهمترین مسئله ایست که به عامل فیزیکی اهمیت می بخشد وتاجررا مجبور می سازد تا در انتخاب بهترین شیوه پرداخت توجه خاصی را بدان مبذول دارد.
دوری راه و فاصله مابین اقامتگاه تجاری فروشنده و خریدار که معمولا هر کدام در کشوری متفاوت از کشور طرف مقابل هستند به غیر ازاین مسئله که هردودارای دو نظام حقوقی متفاوت هستند مسائل تاثیرگذار دیگری نظیر هزینه های حمل وبیمه ؛ومخاطرات احتمالی همچون خطر دزدی دریای در حملهای از طریق دریا ,ویا بازرسی های متعدد ناشی از عبور از کشورهای مختلف که هرکدام قوانین امنیتی مخصوص به حقوق داخلی خود را دارند و در زمان رسیدن کالا به مقصد موثر است و دیگر مخاطراتی که ارتباط مستقیم با بعد مسافت دارندرا مطرح می نماید که مجموع این عوامل به اهمیت بررسی عامل فیزیکی می افزاید.
2-2-1-عامل روانی

یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب بهترین شیوه پرداخت عامل روانی است معمولا در اکثر موارد طرفین یک قرارداد تجاری شناختی هر چند ناچیز از یکدیگر دارند بویژه در تجارت داخلی که معمولا اخبار تجاری بسیار سریعتر از تجارت بین الملل منتشر و به گوش سایر تجار می رسدو همین شناخت اندک خود راه را برای شناخت بیشتر و زمینه سازی جهت جلب اعتماد بیشتر و تجارتی مبتنی بریک اعتماد دو طرفه هموار می سازد که نقش زبان مادری یکسان وعرفهای تجاری یکسان را در تسریع این جلب اعتماد مشترک نمی توان نادیده انگاشت در تجارت بین الملل معمولا چون تجار طرفین یک قراردادمتعلق به دو کشور متفاوت و دارای دو زبان متفاوت هستند این شناخت و جلب اعتماد به کندی صورت می پذیرد و حتی گاهی اصلا صورت نمی پذیرد و تجار در شرایطی مجبور به معامله ای می شوند که شناخت کافی از طرف منقابل و اعتبار تجاری او ندارند و این امرگاهی زمینه ساز سو ءاستفاده را فراهم می آورد چرا که ممکن است ثمن کالا یا خود کالا با آن اوصافی که در قرار داد ذکر شده به دست خریدار ویا فروشنده نرسد از این جهت تجار در عرصه تجارت بین الملل همواره تلاش می نمایند تا با انتخاب یک شیوه درست و مناسب پرداخت بر این مشکل غلبه نمایند و خلا نبود شناخت کافی و اعتماد لازم را بواسطه آن پر نمایند.
3-2-1- عوامل سیاسی و اقتصادی
عوامل سیاسی و اقتصادی که در غالب بحرانهای اقتصادی همچون ,تحریم ها , رکود شدید اقتصادی ویا نا آرامی های سیاسی نظیر شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان می دهد راهرگز نمی توان در انتخاب یک شیوه مناسب توسط یک تاجر بین المللی نادیده انگاشت این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسیار زیاد و جبران نا پذبری را نظیر ازبین رفتن کامل سرمایه اختصاص داده شده به آن تجارت یا مفقود و صدمه دیدن کالا در جریان نا آرامی های سیاسی ویا ورشکستگی یکی از طرفین در حین تجارت ناشی از رکود شدید اقتصادی کشوری که مشکلات اقتصادی داردبه تاجر وارد نماید از اینرو تاجر می کوشد تا برای جلو گیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طرف مقابل اقدام به تصمیم گیری نماید تا بهترین شیوه پرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بیشتر از منافعش انتخاب نماید.
4-2-1- قوانین ومقررات
در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می باشندکه این امر ناشی از تعلق آنها به دو کشور متفاوت می باشد ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (14) تاجر را با این مسئله رو برو می کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از آسیبهای احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوتهای ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می تواند برای تاجر زمینه ساز ضرر مالی گردد.
5-2-1-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار
دریک معامله بین المللی امکان تحویل کالاو دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان وجود ندارد .بنابراین در چنین شرایطی فروشنده مایل است قبل از ارسال کالا برای خریدار تضمین لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثی غیر از خریدار تحصیل وی نماید.ازسوی دیگر خریدارمایل است که قبل از پرداخت وجه کالای خریداری شده یک تضمین مناسب از ناحیه فرد ثالث به غیر از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختیار وی قرار دهد ،در اختیار داشته باشد.(15)
3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل
شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد ودر این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه های بانکی ،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آنها به اختصاربیان گردیده است .
1-3-1-پرداخت ازطریق از اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است این روش متداول ترین شیوه پرداخت ثمن در تجارت بین المللی است به طوری که به خون حیات بخش بازرگانی معروف شده است.
و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.ااعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است کهبه خریدار و فروشنده دادهمی‌شود .
در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقی?مانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت ثمن مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانکی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانکی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی هر کشور انجام شود. با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی مقررات یک‌سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم کرده است که به نام عرف و روش یک‌نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یک‌سان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه((یو سی پی))خوانده می شود. البته طرفین می توانند برخی از مواد و شروط مقررات((یو سی پی))6(1)را استثنا کرده و از آن‌ها پیروی نکنند. مقررات((یو سی پی))اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی می?داند که بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌کند و:
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله کرد ذی‌نفع است و یا این که ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است که از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ کننده) را به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی که ارائه آن‌ها شرط شده مجاز می‌کند، مشروط بر این که عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد
اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، دو اصل است 1-اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه وسایر قراردادهای فرعی نظیر قرار دادحمل , بیمه و بازررسی و…
2-اصل مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار اسنادی
اصل استقلال به این معناست که اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات ، منفک و مستقل است. از این رو اعتبار اسنادی فقط معامله اسناد است.
ومنظور از رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی این است که مطابق نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار اسنادی، بانکی که اسناد و مدارک را از فروشنده دریافت می‌کند حق دارد اسنادی را که دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند رد کند. بانکی که اسناد را دریافت می کند در واقع نماینده خریدار است و نماینده نیز دارای اختیارات محدودی است و نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خویش عمل کند . حدود اختیارات نماینده همان چیزی است که در دستورهای خریدار بیان شده است..
اعتبار اسنادی نوعی تعهد کتبی بانک است و اگر بانک به جای اعلامیه کتبی از پیام الکترونیک (داده پیام) استفاده کند، به این روش اعتبار اسنادی الکترونیک گویند.(27)
در این مورد پرداخت وجه یا قبولی برات صادر کننده، مستقیما از جانب مشتری انجام نمی شود بلکه به وسیله بانک که این اعتبار نامه را به خریدار داده انجام می شود.
معمولا تعهد بانک ها در قبال تحویل فاکتورها و اسناد حمل است. این امر در کشور فروشنده و با ارائه اسناد مذکور انجام می گردد.
حداقل اسنادی که معمولا حین مبادله مورد لزوم می باشد:
1- سیاهه تجارتی ((Commercial invoice
2- بارنامه ( Bill of lading)
3- گواهی مبدأ (Certificate of origine)
4- بیمه نامه)) insurance polie((
خریدار از بانک گشاینده اعتبار،درخواست میکند اعتباری را به نفع بایع گشایش نماید.بانک گشاینده پس از افتتاح اعتبار از بانک معرفی شده درخواست می کند مراتب را به بایع اطلاع دهد.بانک معرفی شده اعتبار را به بایع ابلاغ و در صورت لزوم ان را تایید می کند.بایع مبیع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دریافت ثمن یا تحصیل قبولی ،به بانک معرفی شده ارائه می کند.
بانک معرفی شده در صورت انطباق اسناد با اعتبار،برات صادره از سوی بایع را قبول یا پرداخت می کند و سپس اسناد را به منظور باز پرداخت وجوه پرداختی به بانک گشاینده اعتبار میفرستد.بانک گشاینده اعتبار نیز در صورت انطباق اسناد با اعتبار،وجه تادیه شده از سوی بانک معرفی شده را باز پرداخت می کند.خریدار اسناد را از بانک گشاینده اعتبار دریافت داشته،به متصدی حمل ارائه کرده و کالا را تحویل می گیرد.خریدار ممکن است بر اساس توافقش با بانک گشاینده مبلغ اعتبار را قبل یا بعد از دریافت اسناد به بانک بپردازد.
بانک معرفی شده ممکن است با یکی از عناوین ذیل عمل نماید:
1- بانک ابلاغ کننده:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

صرفا گشایش اعتبار را به اطلاع صادر کننده می رساند و هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرد مگر بررسی متعارف صحت اعتبار.
2- بانک تایید کننده:
متعهد است که برات صادره را پرداخت یا قبول کند مشروط بر اینکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کلیه ی شرایط اعتبار را واجد باشد.در این شکل ذینفع هم از جانب بانک گشاینده اعتبار و هم از جانب بانک تایید کننده تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند.
3- بانک کارگزار:
اعتبار اسنادی را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ می کند و از بانک گشاینده اعتبار نامی به میان نمی آورد.در این شکل ذینفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند و بانک گشاینده در مقابل ذینفع مسئول نیست.
در این مورد بانک کار گزاردر مقابل ذینفع، بانک گشاینده محسوب می گردد هر چند در واقع اینطور نیست.
لازم به بیان است که زمان شروع اعتبار اسنادی در واقع زمانی است که گشایش اعتبار اسنادی به ذینفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذینفع رسما از گشایش اعتبار اسنادی مطلع گردد.
انواع اعتبارات اسنادی
اعتنارات اسنادی دارای انواع زیل می باشد که بیان آنها صرفا جهت آشنایی می باشد و شرح آنها از حوصله بحث ما خارج می باشد.
1- اعتبار اسنادی تأیید شده و تأیید نشده
2- اعتبار اسنادی تضمینی و تجاری
3- اعتبار اسنادی قابل برگشت (قابل فسخ) و غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)
4- اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار
5- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال
6- اعتبار اسنادی پادار و غیر پادار
7- اعتبار اسنادی اتکایی (پشت به پشت)
8- اعتبار اسنادی گردان
9- اعتبار اسنادی با شرط قرمز (بند قرمز)
2-3-1-پرداخت به شیوه ضمانتنامه های بانکی
ضمانت نامه بانکی به عنوان یک تعهد بالقوه غیر قابل برگشت وفرعی وتبعی نسبت به قرارداداصلی ،سندی کتبی است که توسط شخص ثالثی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت دارد(1) مانند بانکها و شرکتهای بیمه و یا هر شخص و یا نهاد دیگری به درخواست مضمون عنه (اصیل)و یابا دستور و مسئولیت بانک و یا سایر اشخاص و نهادهای(دستور دهنده) که براساس دستورات مشتری بانک در ضمانت نامه های متقابل (82) عمل می کنند و به نفع مضمون له (ذینفع ) مبنی برپرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع و جهت تضمین اجرای قرارداد اصلی صادر می شوند که قراردادی مستقل از قرارداد اصلی و پایه می باشند.
ضامن:منظور از ضامن بانک یا شعبه ای است از بانک که ضمانت شخصی را بر عهده می گیرد با نکها وموسسات اعتباری در ایران با توجه به ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند ،با توحه به اینکه فعالیت این موسسات اعتباری است لازم است تحت کنترل دقیق دستگاههای نظارتی حکومتی باشند تا منافع جامعه محفوظ بماند.
مضمون عنه:از آنجایی که معمولا طرفین یک قرار داد تجاری شناخت کامل ا ز یکدیگر ندارندلذا ناگزیرند به منظور حصول اطمینان از عملی شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمین مطمئنی را از آنها مطالبه کنند,چون ممکن است بانکها و موسسات اعتباری تنها نهاد و یا اشخاص مورد اطمینان اطراف یک قرار داد باشندبنابراین از طرف مقابل خود می خواهندکه برای ضمانت حسن انجام تکلیف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی که طی آن آنها را مورد تضمین قرار داده است اقدام کنندبدین ترتیب اشخاص که از یک سو طرف یک قرارداد تجاری هستند و از سوی دیگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمین با نکها قرار می گیرند مضمون عنه ضمانتنامه های بانکی می باشند مضمون له یا دینفع:منظور کسی است که قصد خرید کالا یا خدمات از اشخاص ویا واگذاری انجام اقداماتی را به غیر داشته باشد.این اشخاص به لحاظ پیشگیری از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجرای کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از این گروه از فروشندگان یا مجریان کارها می کنند .بنابراین گیرنده ضمانتنامه و کسی که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع می گردد ذینفع یا مضمون له ضمانتنامه می باشد.
4-وجه ضمان:وجه ضمان مبلغی است که ضامن به در خواست مضمون عنه وی را در قبال مضمون له تضمین می کند ،لذا مضمون له می توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به میزان وجه ضمان تعیین شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نماید و عامل تعیین کننده قصور مضمون له می باشد و بانکها هیچگونه دخالتی در این امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پیگیری این امر از طریق مراجع قضایی را داردو بانکها کاملا از مسؤلیت مبری می باشند.
5-سررسید: حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له می باشد علی الاصول هیج تعهد و تضمینی نمی تواند فاقد تاریخ ویا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاریخ استفاده از اسناد اینگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد محاکم قضایی نمی توانند در خصوص انجام یا عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین رای صادر کنند.
6-موضوع ضمانتنامه برحسب نوع تعهدات فی مابین مضمون له و مضمون عنه تعیین می شود با توجه به حدود مسؤلیت هایی که از تکالیف متعهد یا ضمانت خواه ناشی می شود تعیین موضوع ضمانت نامه کاملا ضروری می نماید چراکه برای وصول وجه ضمانت نامه نیاز به اقامه دلیل و اثبات خواسته ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهای منعقده با مضمون عنه نیز نمی تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنماید .لذا استفاده از یک ضمانت نامه در رابطه با سایر تعهدات مضمون عنه ممکن نیست و از طرفی صدور ضمانتنامه به صورت عام نیز برای بانک مصلحت نمی باشدبنابراین تعیین موضوع ضمانتنامه هم از نظر سیاست های بانکی وهم از نظر پیشگیری از بروز مشکلات آتی ضروری می نماید.(1) 9


دیدگاهتان را بنویسید