2 – 3 دلبستگی و پیوند والدینی16
2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان17
2 – 5 شیوه های فرزند پروری20
2 – 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری21
2- 7 تاریخچه فرزند پروری در ایران23
2 – 8 بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه24
2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین43
2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین44
2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان52
2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول53
2-13خود پنداره53
2-14نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی56
2-15خودپنداره تحصیلی60
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)79
مقدمه80
3 – 1 روش تحقیق80
3 – 2 جامعه آماری80
3 – 3 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری81
3 – 4 روش گرد آوری اطلاعات81
3 – 5 ابزار اندازه گیری81
3 – 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات85
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها86
4-1 مقدمه87
4-2 بخش اول: توصیف داده‌ها88
4-4 فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد.93
4-5 فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد.97
4-6 فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد.98
4-7 فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد.100
4-8 فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.100
4-9 فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.102
4-10 فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟105
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری109
مقدمه110
5 – 1 خلاصه پژوهش110
5 – 2 بحث و نتیجه گیری112
5 – 3 پیشنهادها119
5 – 4 محدودیت ها ی تحقیق122
منابع فارسی124
فهرست اشکال

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوانصفحه
شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر27
شکل 2-2 نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن30
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1 تأثیر فضای خانواده بر کودکان18
جدول2-2 ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،138528
جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391).34
جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،200637
جدول(4-1) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی88
جدول(4-2) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر89
جدول(4-3) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر90
جدول(4-4) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره91
جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی91
جدول(4-6) آمار توصیفی مربوط به سبک های فرزند پروری92
جدول (4-7) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها92
جدول (4-8)مربوطبه آزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و خودپنداره تحصیلی93
جدول (4-9) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون94
جدول (4-10) مربوط به تحلیل واریانس94
جدول (4-11) مربوط به معادله خط رگرسیون94
جدول (4-12) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی96
جدول (4-13) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون96
جدول (4-14) مربوط به تحلیل واریانس96
جدول (4-15) مربوط به معادله خط رگرسیون97
جدول (4-16) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری آزاد گذار و خودپنداره تحصیلی98
جدول (4-17) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون98
جدول (4-18) مربوط به تحلیل واریانس99
جدول (4-19) مربوط به معادله خط رگرسیون99
جدول (4-20) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی100
جدول (4-21) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی101
جدول (4-22) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون101
جدول (4-23) مربوط به تحلیل واریانس101
جدول (4-24) مربوط به معادله خط رگرسیون102
جدول (4-25)مربوطبهآزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی103
جدول (4-26) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون104
جدول (4-27) مربوط به تحلیل واریانس104
جدول (4-28) مربوط به معادله خط رگرسیون104
جدول (4-29) مربوط به فاکتور های درون گروهی105
جدول (4-30) مربوط به فاکتور های بین گروهی106
جدول ( 4-31 ) مربوط به محاسبه یکسانی واریانس ها106
جدول ( 4-32 ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها107
جدول ( 4-33 ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی108
فصل اول کلیات طرح
مقدمه
این تحقیق جهت یافتن پاسخی به این سوال انجام شد که آیا متغیرهای ناشی از شیوه?های فرزند پروری دربافت‌های متفاوت خانوادگی، تاثیری معنی‌دار برخودپندار تحصیلی کودکانی که پا به مرحله نوجوانی می گذارند دارد؟ در ضمن میزان این رابطه تا چه حد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تاثیرگذار است. سوال دیگر این بود که تجارب خانوادگی، تا چه اندازه با خود پنداره تحصیلی نوجوانان ارتباط دارد؟ و آیا بافت‌های مختلف خانواده، می‌تواند تاثیر معنی‌دار بر خودپنداره و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند؟ خانواده‌ها نقش به سزایی در موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان خود دارند. عموماً این ادعا مطرح بوده که والدین، اولین معلمان و خانواده، اولین آموزشگاه محسوب می‌شوند.
طبق نظر اپستین1 (1971) والدین از طریق عوامل مختلف بر رشد عقلی و ذهنی فرزندان تاثیر می‌گذارند، یکی از این عوامل شیوه های فرزند پروری ا ست که از سوی والدین اعمال می شود . (اپستین(1990)منظور از سبک‌های تربیتی را در این جا شیوه‌هایی می داند که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند. سبک تربیتی، الگویی از نگرش‌هاست که والدین نسبت به فرزندان خود ابراز می‌کنند. این الگوها در شیوه‌ها و درجاتی که والدین نسبت به ارزش‌ها، رفتارها ومعیارهایی که برای فرزندان خود وضع کرده‌اند، متفاوت می‌باشد (دارلینگ2، 1993 ترجمه جاودان، 1383).بامریند3 (1992) سبک های فرزند پروری را توصیف کرد ، وی معتقد است هر کس می‌تواند سبک‌های تربیتی را با تعیین میزان حمایت و راهنمایی در تعاملات تربیتیبسنجد و نیز میزان فعالیتو رفتار فرزندان را به نحو شایسته کنترل کند.بامریند معتقد است ضعفهای تربیتی باعث پیامد های منفی همچون خود پنداره پایین ، عملکرد تحصیلی ضعیف، و رفتارهای اجتماعی نامناسب را، سبب می‌شود (خیری ،1369)و خود پنداره در این تحقیق به عنوان یکی از جنبه‌های خودادراکی فرد قلمداد می‌شود که به ادراک فرد، در فاصله بین عمل و نتیجه، اطلاق می‌شود (خیری،1369)
کودکان در هنگام تولد، احساس و ادراک معنی‌دار از خود ندارند، اما به تدریج و با شکل‌گیری ساختارهای شناختی، در تعامل با محیط و واکنش‌های والدین و اطرافیان، نوعی خودآگاهی اولیه را در مورد خود رشد می‌دهند (بوفارد و ناتالی4، 2000 ترجمه جاودان،1383)تعامل کودک با والدین یا جانشین آن‌ها، به تدریج باعث نوعی ادراک در کودک شده و بدین طریق او می‌فهمد که والدین به طرز معینی با او رفتار می‌کنند.کودک متوجه می‌شود که برخی از خصوصیات و رفتارهایش مورد توجه ویژه والدین قرار گرفته و تشویق می‌شود؛ در حالی که برخی از اعمال و رفتارهایش، ممکن است مورد سرزنش و طرد از جانب آن‌ها باشد (هیون، گلدستین5،2001 ترجمه،جاودان، 1383) به عنوان مثال، کودکی که بارها از سوی والدین به عنوان “تمیز و منظم” مورد خطاب قرار گرفته، تلاش می‌کند با آگاهی از انتظارات والدین، به آنها واکنش مثبت نشان‌ دهد. یا همچنین می‌کوشد خودش را فردی تمیز و منظم جلوه دهد. این رفتارها و واکنش‌های والدین به تدریج باعث شکل‌گیری عقاید و نگرش‌های کودک در مورد خودش می‌شود؛ تا جایی که این ایده و افکار بیرونی، درونی شده و جذب ساختار شناختی کودک می‌گردند و پایه‌های شناخت و ارزش گذاری او را از “خودش” به وجود می‌آورند. برای والدین، اطلاع از نیازهای اساسی کودکان، نیازهای جسمی (تغذیه، خواب و استراحت کافی)، نیازهای عاطفی (محبت و پذیرش)، احساس امنیت، راهنمایی، کنترل، استقلال، ارزش و احترام به خود و دیگران، نیازهای اجتماعی (دوستی و رفاقت)، نیازهای ذهنی و شکوفایی عقلانی (محرک‌های ذهنی، محیط مساعد، راه‌های تفکر و اندیشه، راه‌های حل مسئله)، نیازهای خلاقیت، نیاز به ابراز خود، خود ارزش گذاری، خود- تنظیمی و خود- ادراکی، ضروری است ،سینگر و نیستین6،(2001).والدین با مشاهده‌ی رفتار کودکان و با استفاده از اطلاعات تربیتی خود، تلاش می‌کنند رفتارهای خود را در تعامل با فرزندان، به گونه‌ای تنظیم کنند که به آنها آسیب‌های روحی و جسمی نرسد. علاوه بر آن در کشف و جستجوی محیط و پرورش زمینه‌های خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ویادگیری، به رشد طرح‌واره‌های شناختی آنها کمک می‌کنند ، تا به درک و شناخت مثبت و مناسبی از خود و محیط برآیند (بالانتاین، 2001 ترجمه جاودان،1383) از دیدگاه تئوری شناختی- اجتماعی بندورا (1986) انگیزش دانش‌آموزان نه یک مفهوم غریزی است و نه یک صفت شخصیتی، بلکه سازه‌ای است که تقریباً بر اساس فعالیت‌های یادگیری، تجارب و تعامل افراد با محیط حاصل می‌شود که از یک موقعیت به موقعیت دیگر و یا در زمینه و بافت‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی متنوع، متفاوت می‌باشد. بنابراین، اگر بافت خانواده، عوامل افزایش اعتماد به نفس فرزند را فراهم کند، این امر در پیشرفت رشد اخلاقی، اجتماعی و تحصیلی کودک، نقش بسزایی دارد. پیدایش چنین وضعیتی، تا حدود زیادی بستگی به نوع برخورد و رفتار والدین با فرزندان دارد؛ زیرا یکی از مهمترین عناصری که نقش اساسی در ایجاد رشد شناختی و عاطفی فرزندان دارد، والدین می‌باشند.بچر7(1984) بیان می کندارزشی که والدین برای تحصیلات و آموزشگاه قائل می‌شوند، می‌تواند ایده‌ها، نگرش‌ها و طرز تفکر فرزندان را نسبت به توانایی تحصیلی خویش و کمک به موفقیت و شکست آنان از طریق بازخورد مثبت یا منفی، تغییر دهد (بندورا، 1991،ترجمه جاودان 1383).
1- 1 – بیان مساله
خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزش ها و معیارهـای فکـری اسـت کـه نقـشمهمی در تعیین سرنوشت و سـبک و خـط مـشی زنـدگی آینـده فـرد دارد و اخـ?ق وصحت و س?مت روانی فرد تا حدود بـسیاردر گـروآن اسـت .واکـنش افـراد در دوراننوجوانی نسبت به محیط خود بالطبع تحت تاثیر موازین اجتمـاعی و فرهنگـی گروهـی است که در میان آن بزرگ شده است (احدی و محسنی، 1386). بنابراین حفظ ارتبـاطمثبت بین والدین و نوجوان می تواند انگیزه وی را در مورد آنچه به موفقیت تحـصیلیاش مربوط می شودافزایش دهد(شاملو،1386). شیوه تربیتی والدین به طورقابل توجهی پیامدهای مهمی را برای پیشرفت تحصیلیدانش آموزان بهدنبـال دارد(بیرامی و خسروشاهی،1389).ازآنجا که فرزندان هر خانواده، آینده سازان مملکت هستند، پیشرفت تحصیلی آنهاامری است که پس از س?مت جسم ی و روانی ، ازاهمیت ویژه برخورداراست . حال با توجه به اینکه فرزندان در محیط خانواده رشد می یابنـد و تربیـت مـی شـوند . بنـابراین الگوی تربیتی والـدین نقـش مهمـی در پیـشرفت تحـصیلی فرزندانـشان دارد . پژوهشها نشان میدهند از مهمترین عوامل تأثیرگـذار بـر شخـصیت، عـزت نفـس و رفتـارکودک رابطه والد- کودک است (صالحین، 1382) و روابط خانوادگی بهطور کامـل و روابـط بـینفرزندان به طور خاص، اثر عمیق و پایداری در پیریزی رفتار های فردی کودک و بـرانگیختن روح زندگی، آرامش درونی و عزت نفس و در نتیجه بر س?مت روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی کودک دارد (وبستر، استراتونوهرمانان، 2008 به نقل از مزیدی،1388) از ایـن رو نفـوذ والـدین تنهـا در جنبـه ارثـی خ?صه نمی شود و انتخاب سبک فرزندپروری مناسب میتواند تأثیر مهمی در شکلگیـری عـزتنفس داشته باشد (ماسن، گیگان، هوستون و کانجر،ترجمه یاسایی 1380 )تحقیقات کوپر اسمیت (1967) در ارتباط با عوامل تشکیل دهنده خودپنداره، تأیید کننده این مطلب است که شیوه فرزند پروری عامل اساسی در رشد خودپنداره ی (مزیدی، 1388). پژوهش لیندزی(2009) نشان دهنده رابطه مثبت بین شیوه پاسخگویی عاطفی مادر با شایستگی ها و رفتارهای جامعه پسند فرزندان بود. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عملکرد تحصیلی دانـش آمـوز ان عوامل روان شناختی آنان است، از جمله ویژگی های روان شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد، خودپندارهتحصیلی است. نتایج پژوهش سونگ و هاتی (1984 )نشان مـی دهـد کـه، خودپنـداره ی تحـصیلی بـسیار بیـشتر از خودبیانگری و خودپنداره ی اجتماعی، پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهـد . همچنـین گوای ، راتل، روی و لیتالین ( 2010 ) در پژوهشی نشان دادند که خودگردانی و انگیزش تحـصیلی در رابطـه ی بین خودپنداره و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را بازی می کنـد . هانـگ( 2011 ) نشان داد که خودپنداره ی مثبت با? با عملکرد تحصیلی با? مرتبط است و خودپنداره پایین با عملکـرد تحصیلی پایین.مکائیلی و همکاران (1391) در پژوهش خود با عنوان ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر به این نتیجه رسیدند که بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگیتحصیلی و زیرمقیاس های آن(خستگی، بیع?قگی و ناکارآمدی تحصیلی) با عملکرد تحصیلی رابط هی معناداری وجود دارد. نظر به کمبود پژوهش های در باب رابطه بین شیوه های تربیتی والدین و خودپنداره مرتبط با مدرسه و رابطه این دو متغیر با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان ابتدایی، محقق درصد برآمد به منظور یافتن پاسخ به ابهامات موجود دراین زمینه به تحقیق فعلی مبادرت کند.اما در این تحقیق محقق قصد دارد کاری جدید را انجام داده و تعامل این دو جنبه را با یکدیگر ترکیب نماید یعنی رابطه شیوه های تربیتی والدین و خودپنداره مرتبط با مدرسه در خودپنداره مرتبط با مدرسه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد آیا شیوه های تربیتی والدین درتعامل با خودپنداره مرتبط با مدرسه با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.
1 – 2 – اهمیت موضوع
خانواده مهمترین محیط اجتماعی است که رشد و تکامل کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلاً نوع روابط خانوادگی تا حدود زیادی سرنوشت و ویژگی‌های شخصیتی آینده‌ی کودک را تعیین می‌کند و تجارب خانوادگی مختلف، باعث شکل‌گیری ادراک‌های متفاوتی از “خود” می‌شود. با وجود پذیرفته شدن تاثیر عوامل موروثی و محیطی در رشد و تکوین شخصیت، خانواده هم چنان به عنوان اولین و مهمترین پایگاهی که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آگاه یافته و در شکل‌گیری ویژگی‌های شخصیتی فرد نقش بسزایی ایفا می‌کند و نیز از لحاظ سازگاری فرد با جامعه و شناخت فرد از خودش دارای آثار وسیعی می‌باشند.
بسیاری از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان معتقدند که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات رفتاری و انحرافات شخصیتی در کودکان را باید در الگوهای تربیتی والدین و ویژگی‌های شخصیتی آنها جستجو نمود تجارب اولیه‌ی کودک در خانواده، سازنده و زیربنای شخصیت و رفتارهای بعدی کودک است و حتی ریشه بسیاری از انحرافات شخصیتی و بیماری‌های روانی را در پرورش نخستین کودک باید جستجو کرد(فرضی گلفزانی، 1379).
هیچ بستری از نظر قدرت و تاثیر، با خانواده برابری نمی‌کند. خانواده بین افراد، پیوندهایی برقرار می‌کند که منحصر به فردند؛ زیرا پایگاهی است که کودکان در آن مهارت‌ها، ارزش‌ها، اخلاق و چگونگی ادراک خود و دیگران را می‌آموزند. اگر ارتباط و پیوندها متقابل، صمیمی و خشنودکننده باشد، سلامتی روانی را برای افراد به همراه دارد در صورتی که این روابط، سرد یا سرکوب‌گرانه باشد، مشکلاتی را برای والدین و فرزندان در پی خواهد داشت (پارک و بوریل8، 1998 به نقل از برتون، فیپس و کورتیس9، 2002،ترجمه جاودان،1383) برخی از پژوهشگران، خانواده را مجموعه‌ای از روابط وابسته به هم در نظر می‌گیرند. مثلاً در نظریه‌ی “سیستم‌های بوم‌شناختی10” عقیده بر آن است که رفتارهای هر کدام از اعضای خانواده، بر رفتار سایر اعضاء تاثیر می‌گذارد (برونفن برنر11، 1989 و 1995 ترجمه جاودان،1383).
روابط والد- فرزند و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان نظام یا شبکه‌ای از بخش‌های متفاوتی دانست که در کنش متقابل با یکدیگرند.این کنش متقابل و نوع روابط عاطفی والد- فرزند، باعث ایجاد انتظارات و واکنش‌های خاصی در مورد”خود” می‌شود.البته رفتارهای مبتنی بر اندیشه و ادراک کودک، ممکن است مورد تشویق والدین قرار گیرند، و در نتیجه بر دامنه‌ی بروز و گسترش رفتار و تصورات افزوده شود. ویا ممکن است از سوی والدین سرکوب شده و توجهی به آنها نشود از این رو نوع پالایش‌های فکری کودک به طور مستقیم و یاغیرمستقیم که از سوی والدین صورت می‌گیرد و بازخوردهای حاصله در روند نظام شکل‌گیری شخصیت فرزند و نگرش‌های او نقش مهمی ایفاء می‌نماید و زیربنای سبک ادراکی او را از “خود” پایه‌ریزی می‌کند (میون و گلدستین، 2002 ترجمه جاودان ،1383).
بدون شک نقش خانواده بعنوان مهمترین عامل تعیین کننده در رفتار فرزندان است یکی از مشکلات عمده ای که معمولاً والدین با آنها مواجه هستندعدم اطلاع کافی از چگونگی کاربرد شیوه های تربیتی مناسب در قبال فرزندانشان می باشد.والدین معمولاً از نتایج برخورد با فرزندانشان یا بازخوردی دریافت نمی کنند و یا پدرومادر نمی داند درهرسنی از فرزندانشان چه انتظاراتی باید داشته باشند و این عدم آگاهی والدین از شیوه های صحیح تربیتی فرزندان موجب مشکلات دررفتار والدین با فرزندان شده و متعاقباً در شکل گیری خود پنداره نامناسب فرزندان نقش دارد.پزوهش حاضر در پی آن است تا بررسی کند شیوه های فرزند پروری تا چه حد در شکل گیری خود پنداره تحصیلی فرزندان نقش داشته و می تواند بعنوان متغیر هایی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم نماید.
1-3 – هدفهای تحقیق
1 – 3 – 1 هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 شهر تهران که در سال 1392-1393مشغول به تحصیل هستند.
1- 3 -2 اهداف فرعی
1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با خود پنداره تحصیلی دانش آموزان دختر
2 – بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
3 – بررسی رابطه بین خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
4 – مقایسه سهم هر یک از متغیر های (شیوه های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی)با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
1-4سوالات تحقیق
1-4-1سوال اصلی تخقیق
آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین و خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه 16 شهر تهران رابطه وجود دارد ؟
1-4-2سوالات فرعی تحقیق
?-آیا بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه (آزاد منشانه) والدین با پیشرفت تحصیلی فرزند آنان رابطه وجود دارد؟ ?????????????
?- آیابین شیوه های فرزند پروری آزاد گذار(مداراگر)والدین با پیشرفت تحصیلی فرزند آنان رابطه وجود دارد ؟
?-آیابین شیوه های فرزندپروری استبدادی(خودکامه) والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندآنان رابطه وجود دارد؟
?- آیابین شیوه های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟
? -آیابین خود پنداره تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد؟
?- آیابین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
1-5تعریف مفاهیم
1-5-1شیوه های فرزند پروری
تعریف نظری: منظور از شیوه های فرزند پروری روشهایی است که والدین در تربیت کودکانشان بکار می برند یا در واقع توقعاتی است که والدین از فرزندانشان در سنین معینی انتظار رفتار خاصی را دارند .
منظور از شیوه های فرزندپروری در این پژوهش شیوه های مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه میباشد که از طریق پرسشنامه شیوه های فرزندپروری باوم ریند سنجیده می شود.
الف)شیوه مقتدرانه
شیوه ای است که در آن فرزندان سازگاری بهتری با دیگران نسبت به شیوه های دیگر دارند. این والدین برای رشد یافتگی فرزندان انتظار معقولی دارند، به نظرات آنها گوش میدهند وبرکارهای فرزندانشان کنترل دارند(برهمند1381).
ب)شیوه مستبدانه
والدینی که این شیوه را به کار می برند از فرزندان خود انتظار دارند بدون هیچ گونه پرسشی گوش بفرمان والدین باشند واگر بر خلاف آن عمل کنند متوسل به زور یا تنبیه می شوند(برهمند1381).
ج)شیوه سهل گیرانه
شیوه ای است که والدین از اعمال هرگونه سختگیری یا کنترل اجتناب میکنند.فرزندان این والدین هرکاری را هر وقت بخواهند انجام می دهند(برهمند1381).
تعریف عملیاتی : این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتداروالدین که بر اساس نظریه بامرید از اقتداری منطقی،آزاد گذاری واستبدا دی والدین ،برای بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است.
این پرسشنامه شامل 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه اقتدار منطقی 10 ماده به شیوه آزاد گذاری مطلق و 10 ماده به شیوه استبدادی والدین در امر پرورش فرزندان مربوط می شوند.
منظور از شیوه مقتدرانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات 4-5-8-11-15-20-22-23-27-30 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
منظور از شیوه مستبدانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات2-3-7-9-12-16-18-25-26-29 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
منظور از شیوه سهل گیرانه در این پژوهش نمره ای است که فرد در پاسخ به سؤالات 1-6-10-13-14-17-19-21-24-28 پرسشنامه بامریند به دست می آورد.
1-5-2خودپنداره تحصیلی
تعریف نظری: خود پنداره تحصیلی یک ساختار سازمان یافته است که به مفاهیمی از خود در زمینه تحصیل دسته بندی می شود و پردازش اطلاعات تحصیلی مرتبط با خود را کنترل می کند (دلاور،1373،به نقل از رئیس سعدی،1385)
تعریف عملیاتی:منظور از خود پنداره تحصیلی در این پژوهش نمرات است که دانش آموزان از پاسخ دادن به پرسشنامه خودپنداره تحصیلی بدست می آورند (دلاور ،1373)
1-5-3پیشرفت تحصیلی
تعریف نظری:پیشرفت تحصیلی توانایی برای اثبات موفقیت در اکتساب نوعی پیامد که برای آن تجربه های یادگیری طرح ریزی شده اند(استرانگ، 2002،به نقل از اکرمی،1389).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی میانگین نمرات نوبت اول و دوم نیمسال اول تحصیلی دانش آموزان دختر که در پایه چهارم ،پنجم و ششم مقطع ابتدایی سال تحصیلی
1392-1393 مشغول به تحصیل هستند
فصل دوم : مطالعات نظری
مقدمه
در این فصل به بررسی مبانی نظری وتحقیقاتی که در رابطه با موضوع پژوهش انجام شده است می پردازیم. ابتدا مبانی نظری سبک های تربیتی والدین پرداخته و سپس به بررسی مبانی نظری خودپنداره تحصیلی که می تواند موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود خواهیم پرداخت ودر پایان نمونه هایی ازتحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور را خواهیم آورد .
2- 1 تعریف خانواده
خانواده جامعه کوچک است که معمولاً از پدر و مادر، فرزند (فرزندان ) تشکیل می‌شود . زمانی که کودکی متولد می‌شود او را به عنوان عضوی از این جامعه کوچک ، پر اهمیت می‌دانند. کودک سال‌های اولیه زندگی خود را در خانواده به سر می‌برد . در کنار پدر و مادر، برادر و خواهر است که الگوی رفتاری، ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی را کسب می‌کند و مطابق الگو معمولاً رفتار می‌کنند . خانواده یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سازمان‌هایی است که به رشد کودک یاری می‌دهد . در خانواده است که کودک نخستین چشم‌انداز را در جهان پیرامون خود به دست می‌آورد و احساس وجود دارد (پارسا،1368).
خانواده یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد است. محیط خانه اولین و بادوام ترین امری است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می‌گذارد ، موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن به طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد (شریعتمداری، 1363).
از لحاظ تربیتی خانواده ای ایده‌آل است که نیازهای جسمانی و روانی اعضای خود را برآورده نماید ، هر کس در آن دارای امنیت باشد و احساس ارزشمندی و تعلق می‌کند ، مورد عشق و علاقه و مهر و محبت قرار می‌گیرد (هرمان.ل ،مان؛ مترجم ساعت چی،1368).
تاثیر خانواده بر تحول چنان بارز است هیچ کس نمی‌تواند آن را کتمان کند . از ابتدای تولد روان‌شناسی به عنوان یک رشته جدید به صورت نظری و تجربی بر اهمیت نقش خانواده و بالاخص در روابط متقابل کودکان با والدینشان تأکید شده است و اکثر روان‌شناسان صرف‌نظر از مکتبی که به آن معتقدند کنش‌های متقابل میان والدین و فرزندان شان را اساس رشد عاطفی و شناختی که فرزندان قلمداد می‌کنند (احدی، 1376).
همچنین پژوهشگران معتقدند که روابط والد -فرزندی در جهت‌یابی های شخصیتی و رشد نیازهای روان‌شناختی و سایر خصوصیات تأثیر می‌گذارد . از نظر تاریخی مؤثرترین دیدگاه‌ها در مورد خانواده و اثرات آن بر شخصیت کودک به وسیله نظریه‌پردازان روان تحلیلگری و یادگیری اجتماعی ارائه شده است . روان تحلیلگران رشد را نتیجه حرکت کودک از میان تعارض های روانی – جنسی که نقش مهمی در روابط بین کودک و والدین بازی می‌کند ، می‌دانند و نظریه‌پردازان اجتماعی از دریچه اصول یادگیری ، یعنی جنبه‌هایی چون به‌کارگیری تشویق و تنبیه و با الگو دهی ، به تأثیر خانواده می‌نگرند . این نظریات باعث شده است که پژوهشگران در پژوهش‌های خود به دنبال این موضوع باشند که چه دسته‌ای از صفات شخصیت کودک تحت تأثیر چه نوعی از رفتار والدین خود در آینده قرار می‌گیرند (کرکا،2000؛ ترجمه اکبری، 1379).
برخی از روان‌شناسان معتقدند که شخصیت و الگوهای رفتاری نوجوان وابسته به نحوه تربیت دوران کودکی و چگونگی برخورد والدین است، آن‌ها جنبه‌هایی از رفتار والدین با همچون (پذیرش -طرد) ، (سهل گیری و کنترل ) را مورد بررسی قرار داده‌اند ، موقعیت اجتماعی، نحوه ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر ، وضع اقتصادی، افکار و عقاید، آداب و رسوم ، ایده‌آل ها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آن‌ها در رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد . آگاهی از اینکه چگونه تجارب اولیه زندگی، شخصیت فرد را قالب ریزی می‌کند ، ممکنست از نظر علمی به ما کمک کند تا در تربیت کودکان عاقلانه تر گام برداریم و درباره نحوه تأثیر رفتار و نگرش‌های والدین بر کودکان شناخت دقیق‌تری داشته باشیم (اتکینسون و دیگران، شریعتمداری، 1366).


دیدگاهتان را بنویسید