1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه43
1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی43
2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)44
3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی)45
1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی45
2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای47
4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته47
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه
2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)48
1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه49
2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی49
2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی50
2-3-2) ساختار سرمایه50
1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه51
2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه52
1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص54
2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی55
3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی56
4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی57
4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها58
1-4-2) ایجاد59
2-4-2) طفولیت59
3-4-2) رشد سریع60
4-4-2) بلوغ61
5-4-2) تکامل62
6-4-2) دوران پیری63
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه
7-4-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر67
8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت68
5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق69
1-5-2) تحقیقات خارجی69
2-5-2) تحقیقات داخلی72
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه78
2-3- روش و نوع پژوهش78
3-3- جامعهی آماری79
4-3- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری79
5-3- روش و ابزار گردآوری دادهها80
6-3- سؤال پژوهش81
7-3- تدوین فرضیهها81
9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها85
1-9-3- یافته‌های توصیفی85
2-9-3- یافته‌های استنباطی85
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه90
2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق91
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه
3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها92
4-4) آزمون همبستگی93
5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون94
6-4) آزمون همخطی94
7-4) آزمون عدم خود همبستگی95
8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن95
1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول97
2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم98
3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم99
4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم101
5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم102
6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم104
9-4) خلاصه نتایج106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه108
2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق108
3-5) یافته‌های مهم تحقیق109
4-5) بحث و نتیجه‌گیری109
5-5) پیشنهادها110
6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده111
منابع و ماخذ112
چکیده
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.
بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.
واژگان کلیدی : ساختار سرمایه، چرخه عمر شرکت، تئوری سلسله مراتبی، کسری مالی
1-1) مقدمه
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامهی از پیش تعیین شدهای را برای ساختار سرمایهی خود در نظر نمیگیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامهریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران1، 1389، 167). شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
2-1) بیان مسئله
تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت است (جولا, 1389). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, 1391).
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. از جمله اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, 1389). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن است. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است. استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود، ولی از طرفی ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز شود (خرم, 1383).
در تحقیق حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم با توجه به چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می شود؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟
پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و سعی می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم.
3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع
تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالشبرانگیزترین و مشکلترین مسایل پیشروی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامهی بقای آنها است. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده میشود که عمدهترین دلایل ناکامی شرکتها فقدان یا عدم کفایت سرمایهگذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. اغلب مالکان شرکتهای کوچک ازمهارتهای تجاری قوی برخوردار نبوده و به این ترتیب فهم واستنباط درستی از شرایط و نحوهی فعالیت بازارهای مالی و عرضهکنندگان منابع تامین مالی ندارند. به عنوان مثال،‌ مالکان اینگونه شرکتها ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب کنند، یا اینکه منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیتهای نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینهیی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد. حتی ممکن است برای تامین مالی به عرضهکنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین،‌ ممکن است ضعفهای موجود منجر به سرمایهگذاری نامناسبی شود که ادامهی بقا و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایهی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکتهای کوچک همهی زمینههای فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (اوتامی، 2012).
با این وجود تا کنون تحقیق جامعی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. این در حالیست که با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بسیاری از تعهدات و زیان های ناشی از ساختار سرمایه را با توجه به چرخه عمر سازمانی که شرکتها در آن قرار گرفته اند را شناسایی و کنترل نموده و با ارائه راهکارهای مناسب ترکیب بهینه ساختار سرمایه را برای شرکتها (در مرحله رشد ، بلوغ و افول ) تعیین نمود . در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی هر یک از متغیر ها و تاثیر گذاری آن ها بر هم به بررسی رابطه بین این متغیر ها می پردازیم .
4-1) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
اهداف فرعی:
1. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
2. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر سهام منتشر شده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
3. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
4. 5-1) سؤال اصلی تحقیق :
آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
سؤالات فرعی تحقیق :
1: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟
2: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟
3: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟
4: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد؟
5: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد. ؟
6: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد. ؟
7: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته وجوددارد؟
8: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سود انباشته شده وجود دارد؟
9: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سود انباشته شده وجود دارد؟
6-1) فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
2: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
3: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
4: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
5 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
6 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
7 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته دارد.
8 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.
9 : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.
7-1) قلمرو تحقیق
1-7-1) قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 الی 1391 شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
2-7-1) قلمرو موضوعی
محدوده‌ی موضوعی تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
3-7-1) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد
8-1) تعریف متغیرهای تحقیق
تئوری سلسله مراتبی:
در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اوولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف (1984) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، 1984).
برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس، شرکت های تولیدی را در طول چرخه‌ی حیاتشان به سه گروه تقسیم می کنیم. گروهی از شرکت ها که در مرحله رشد از مراحل چرخه حیات سازمانی می باشند، شرکت هایی که در مرحله بلوغ سازمانی می باشند و در نهایت شرکت هایی که در مرحله افول سازمانی می باشند. برای بررسی چگونگی تامین مالی شرکت های در مرحله رشد ، بلوغ وافول ، لازم است تا چارچوب نظری شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند ، شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند و شرکتهایی که در مرحله افول می باشند را متمایز کنیم. مرحله بلوغ می تواند به عنوان نماینده ای برای اطلاعات نامتقارن بین درون شرکت ها و بازار سرمایه در نظر گرفته شود. از مفهوم چرخه ی عمر شرکت ها، فرض می شود که مسائل و اطلاعات نامتقارن به شدت در میان شرکت های در مرحله رشد در مقایسه با شرکت هایی که در مرحله بلوغ هستند وجود دارد. بنابراین تئوری سلسله مراتبی پیش بینی می کند که شرکت های در مرحله ی رشد می بایست بیشتر از تئوری سلسله مراتبی استفاده کنند.
چرخه عمر شرکتها:
آنتونی و رامش(1992) به منظور تفکیک شرکتها به مراحل چرخه ی عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده نمودند .
در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار متغیر مذکور و طبق روش شناسی پارک و چن(2006) می باشد.
مراحل تفکیک شرکتها در روش” پارک و چن”بشرح ذیل می باشد:
1- مقدار هر یک از متغیرها برای هر سال- شرکت محاسبه می شود .
2-متغیرهای چهار گانه بر حسب سال-شرکت مرتب شده سپس متناسب با طبقه قرار گرفته در جدول (1) ارقام به اختصاص داده می شود .
3- برای هر سال- شرکت نمره ای مرکب بدست می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد و بلوغ طبقه بندی می شود:
الف)در صورتی که مجموع نمرات بین 4 و 12 باشد مرحله رشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب)در صورتی که مجموع نمرات بین 12 و 24 باشد مرحله بلوغ
ج) در صورتی که مجموع نمرات بین 24 تا 36 باشد در مرحله افول
جدول 1-1- جدول چرخه عمر پارک و چن(2006)
سود تقسیمی
(DPR)مخارج سرمایه ای (CE)رشد فروش
(SG) (AGE) سن شرکتپنجکها4224پنجک اول – مرحله رشد3333پنجک دوم- مرحله بلوغ2442پنجک سوم- مرحله افولمنبع: رضایی و صمدیان (1391)
تعریف عملیاتی متغیر های فوق بصورت زیر است :
SGit = [1-(Saleit / Saleit-1)] ×100
DPRit = (DPSit / EPSit ) ×100
CEit = ( ارزش بازار شرکت /اضافات(کاهش) دارا ئیهای ثابت طی دوره ) ×100
Sale = درآمد فروش
DPS= سود تقسیمی هر سهم
EPS= سود هر سهم
تفاوت سال t و سال تاسیس شرکت AGE=
سال مبنای تفکیک و طبقه بندی شرکتها ، سال 1391 می باشد. به عنوان مثال شرکت لعابیران در پنجک اول سن (5)، پنجک اول رشد فروش (2) و پنجک اول مخارج سرمایه ای (2) و پنجک اول سود تقسیمی (4) قرار می گیرد که در مرحله رشد قرار می گیرد.
اسامی شرکتهای نمونه آماری که بر اساس روش چرخه عمر پارک و چن(2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک و طبقه بندی گردیده ، در جداول پیوست آورده شده است. قابل ذکر است در این تحقیق بدلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام و یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد ، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور چشم پوشی شده است .
سود انباشته:
سود انباشته، سودهای یک شرکت از بدو تأسیس است که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه‌گذاری در شرکت، تحت عنوان سود انباشته، نگهداری شده است (اوتامی، 2012).
نسبت بدهی:
این نسبت نشان دهنده این است که جمع بدهیها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی از حقوق صاحبان سهام می باشد به عبارتی از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعا”هر چه نسبت کمتر باشد طلبکاران کمتری دارد. دراین پژوهش، برای اندازهگیری نسبت شرکت از تقسیم بدهی‌های بر کل داراییها استفاده میشود(سینایی، نیسی، 1382).
سود تقسیمی:
سود تقسیمی یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایهگذاری شود. بهرغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند میسازد، توانایی شرکت درانباشت سود به منظور بهره‌گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار میدهد (بیکر و پاول، 2005، 402).
در این پژوهش از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود هر سهم برای سنجش سیاست تقسیم سود شرکت استفاده میشود.
رابطه 1-1-
مخارج سرمایه ای
مخارج سرمایه ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سود آوری آتی دارند (مجتهد زاده و احمدی، 1388).
مخارج سرمایه ای برابر است با وجهی که صرف خرید داراییهای ثابت می شود منهای وجهی که از فروش داراییهای ثابت بدست می آید.
سن شرکت
در این پژوهش، سالهایی که از زمان تأسیس شرکت میگذرد به عنوان سن شرکت در نظر گرفته میشود.
رشد فروش
رشد فروش شرکت حاکی ازگسترش فعالیت های شرکت ازنظر فروش می باشد که به صورت درصد تغییرات درفروش ها نسبت به فروش های سال قبل می باشد .
9-1) مدل تحقیق
در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف(1984) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، 1984). بنابراین با توجه به ارتباطی که بین کسری مالی و نحوه تآمین مالی توسط شرکتها بر اساس تئوری سلسله مراتبی وجود دارد مدل تحقیق در زیر آورده شده است.
در این پژوهش کسری مالی (ساختار سرمایه) به عنوان متغیر مستقل، سود انباشته و خالص بدهیها و سهام منتشر شده به عنوان متغیر وابسته و متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند.
جهت بررسی سوال تحقیق، و با توجه به مطالعه ای که سیتی رحمی اوتامی2 در سال 2012 انجام داد و به بررسی این پرسش در کشور اندونزی پرداخته است، مدل های زیر پیشنهاد می شود.
Net Debt Issue = a + b1 * Deficit + e 1 مدل شماره
Net Equity Issue = a + b1 * Deficit + e 2 مدل شماره
New Retained Earning = a + b1 * Deficit + e 3 مدل شماره
که هر مدل رگرسیونی برای سه مرحله رشد ، بلوغ و افول شرکتهای انتخابی استفاده می شود.
10-1) ساختار پژوهش
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف متغیرهای تحقیق اختصاص داده شده است.
در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.
فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ی آماری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری قابل استفاده در تحقیق می‌باشد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد.
نهایتاً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.
1-2)مقدمه
فصل دوم این تحقیق اختصاص به مبانی نظری موضوع تحقیق دارد. این فصل به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول تحت عنوان روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها می‌باشد که در آن عمده‌ترین منابع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها گنجانده شده است. بخش دوم این فصل ضمن تشریح هزینه‌های تأمین مالی به بررسی در مورد نظریات بافت یا ساختار سرمایه می‌پردازد. بخش سوم به مبانی نظری چرخه عمر شرکتها میپردازد و در آخر، بخش سوم نیز مربوط به پیشینه‌ی تحقیق می‌باشد.
2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها
1-2-2) سیستم مالی3
بازارهای مالی (بازار اوراق قرضه و سهام) و واسطه‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) این وظیفه را دارند که اشخاصی پول مازاد بر نیاز دارند، وجوه اضافه خود را در اختیار کسی بگذارند که با کمبود بودجه روبرو است. از موارد عینی‌تر می‌توان این موارد را هم نام برد: هنگامی که شرکت اپل4 ، یک رایانه‌ی بهتر اختراع می‌کند به پول نیاز دارد تا بتواند آن را به بازار عرضه کند، یا اینکه دولت محلی برای ساختن جاده یا یک مدرسه به پول نیاز دارد. برای بهبود وضع اقتصادی افراد و سلامت سیستم اقتصادی، به بازارهای مالی اثر بخش و کارا و نیز واسطه‌های مالی کارآمد نیازمندیم (میشکین5، 1389، 24).
به طور کلی، آمار و اطلاعات موجود حاکی از این واقعیت است که تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، سیستم‌های مالی به نحو چشم‌گیری تکامل و گسترش یافته‌اند و وجود این سیستم‌های مالی کارآمد نقش بسیار اساسی در هدایت پس‌اندازها و منابع مالی پراکنده‌ی مردم و بنگاه‌های تجاری به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط دیگر مؤسسات اقتصادی انجام می‌گیرد ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر، در یک سیستم مالی کارآمد انتقال پس‌اندازهای مردم و دیگر امکانات سرمایه‌گذاری به بنگاه‌هایی که فرصت سرمایه‌گذاری دارند ولی منابع مالی آنها کافی نیست، فرآهم می‌آید(حقیقت، 1386).
-1-2-2) بازارهای مالی6
عبارت بازار مالی، اشاره به یک “مکانیسم مفهومی” دارد تا یک محل فیزیکی یا نوع خاصی از سازمان یا ساختار؛ معمولاً بازارهای مالی را به عنوان سیستمی مرکب از افراد و مؤسسات، ابزارها و رویه‌‌هایی که پس‌اندازکنندگان و قرض گیرندگان را در یک‌جا جمع می‌کند تعریف می‌نمایند(بسلی و بریگهام7، 1999).


دیدگاهتان را بنویسید